Wybierz i zarezerwuj!

Wybierz lawetę najbardziej odpowiednią dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami i ciesz się nowymi możliwościami!

Fiat Ducato 2010 EURO5
3.0 160KM

Wynajem krótkoterminowy (1-7dni):

300zł z limitem km / doba

350zł bez limitu km / doba


Wynajem długoterminowy (7+dni):

Cena ustalana indywidualnie.


Możliwość wynajmu autolawety z kierowcą:

Cena ustalana indywidualnie.


Kaucja zwrotna: 1000zł.

 • Ładowność 1490kg,
 • DMC 3,5t,
 • Długość 5m,
 • Hak - uciąg 3t,
 • Elektryczna wyciągarka sterowana pilotem,
 • VIATOLL,
 • Ubezpiecznie z Assistance,
 • 3 miejsca siedzące.

Laweta 3.0t oraz
laweta 2.5t

Wynajem krótkoterminowy (1-7dni):

Laweta 3t 100zł / doba

Laweta 2.5t 90zł / doba


Wynajem długoterminowy (7+dni):

Cena ustalana indywidualnie.


Możliwość wynajmu autolawety z kierowcą:

Cena ustalana indywidualnie.


Kaucja zwrotna: 100zł.

 • Ładowność lawety 2,5t: 1800kg,
 • Ładowność lawety 3t: 2300kg,
 • Najazd 4,5m,
 • Przyciągarka,
 • Podzespoły ALKO,
 • Koło podporowe,
 • Koło zapasowe,
 • Kliny najazdowe.

Laweta motocyklowa

Wynajem krótkoterminowy (1-7dni):

40zł / doba


Wynajem długoterminowy (7+dni):

Cena ustalana indywidualnie.


Możliwość wynajmu autolawety z kierowcą:

Cena ustalana indywidualnie.


Kaucja zwrotna: 100zł.

 • DMC 750kg,
 • Ładowność lawety: 550kg,
 • Najazd 2,5m,
 • Pasy mocujące,
 • Rynna najazdowa,
 • Koło podporowe,
 • Kliny najazdowe,
 • Laweta podnoszona.


Regulamin usług

Nasz regulamin jest jasny, klarowny i uczciwy. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami!

 • Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach wypożyczalni samochodów (zwaną dalej Wynajmującym).
 • Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach wypożyczalni samochodów (zwaną dalej Wynajmującym).
 • Najemca jest zobowiązany wpłacić Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega zwrotowi za wyjątkiem następujących sytuacji:
  • kradzież samochodu lub szkoda całkowita (z winy Najemcy) – całkowita utrata kaucji plus kara umowna 5000zł - utrata samochodu razem z dokumentami i/lub kluczykami: koszt rynkowej wartości pojazdu
  • zgubienie kluczyków i/lub dokumentów – całkowita utrata kaucji,
  • brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość brakujących/podmienionych części według cen dealera,
  • uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy Najemcy -poniesienie kosztów naprawy w serwisie plus 100zł osiowego za każdy dzień postoju pojazdu
 • Uwaga! Ubezpieczenie AC wynajętego samochodu nie pokrywa uszkodzeń: koła,zawieszenia, szyb, radia oraz wszelkich uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu ,za w/w szkody koszty ponosi Najemca.
 • Najemca pokrywa wszelkie koszty spowodowane jego winą.
 • Doba wynajmu trwa dobę (24 godz.) lub 10 godzin (ta opcja dotyczy tylko autolawety FIAT Ducato) od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o ponad 1 godz. powoduje obciążenie Najemcy opłatą wynajmu za następną dobę.
 • Wynajmowany pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w stanie w jakim go wynajął, umyty, posprzątany i zatankowany w dniu określonym w umowie.
 • W przypadku niedotankowania i nieumycia auta, Najemca zostaje obciążony:
  • paliwo- 10 zł za litr,
  • myjnia 50zł,
  • pobrudzona tapicerka wg cennika myjni.
 • Wynajem i zwrot autolawety lub lawety odbywa się w godzinach ustalonych przez obie strony Wynajmującego i Najemcę
 • Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę podwojoną stawkę wynajmu.
 • W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.
 • Wynajęty pojazd nie może być używany:
  • przez osobę inną, niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Osoba ta, jak również Najemca, powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od 2 lat i mieć ukończone 25 lat,
  • przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność do koncentracji,
  • wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,
  • w wyścigach, rajdach lub zawodach,
  • do przewozu rzeczy lub osób w formie podnajmu,
  • do przewożenia zwierząt,
  • do przewożenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych.
 • W przypadku złamania powyższych warunków, a także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona!
 • W razie zaistnienia szkody Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.
 • W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu . Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • W wypożyczonych pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia,złamanie zakazu 500zł kary umownej.
 • Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -kara umowna 2000zł.
 • Paragony/faktury na paliwo obowiązkowe - brak kara umowna 300zł
 • Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego za każdy km liczone w jedną stronę 5zł.
 • Zakaz demontowania elementów wewnętrznych i zewnętrznych samochodu,złamanie zakazu skutkuje całkowitą utratą kaucji
 • Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
 • Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych należy do obowiązku Najemcy.
 • Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 • Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
 • Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz regulaminem wypożyczalni samochodów i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.